Kies je voor De Zilvermaan Bloemstede, dan kies je voor een kleinschalige school. Met grote voordelen. We hebben oog voor elkaar, voor onze leerlingen en voor de ouders. Samen bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen, waarin zij echt hun vleugels kunnen uitslaan. We helpen hen hun eigen plek te vinden in de wereld, waarin zij hun eigen talent kunnen ontdekken en ontwikkelen. We noemen dat: vrij om te worden wie je bent. Stuk voor stuk voordelen, die mooi verbeeld worden door de zeldzame vlinder, waarnaar onze school vernoemd is: De Zilveren Maan.

Ons onderwijs. Echt anders.

Bij De Zilvermaan Bloemstede geven we onderwijs op een manier, die echt anders is. Zo spelen we actief in op de veranderende wereld om ons heen. Dat betekent dat we onze kinderen 21e -eeuwse vaardigheden bijbrengen en in onze lessen aanmoedigen om te onderzoeken, te ontdekken en te groeien naar zelfstandigheid. Daarbij stemmen we ons onderwijsaanbod optimaal af op wat elk kind nodig heeft en maken we gebruik van de digitale methode Faqta voor wereldoriëntatie. Dat maakt onze lessen activerend en doelgericht, waarbij ruimte is voor kinderen om spelenderwijs te leren en wat we noemen ‘een portfolio’ op te bouwen, waarin alle leerresultaten samenkomen en het eigenaarschap over het leerproces van ieder kind extra goed tot zijn recht komt.

Gouden regels. Heel belangrijk.

Ons leerklimaat is veilig en prettig. Met reden. De Zilvermaan Bloemstede is een Vreedzame School. Zo bieden we onze kinderen een veilige omgeving. Een fijne plek, waar ze zich gezien en gehoord voelen. En waar we onze kinderen leren op een prettige, respectvolle en positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. Daarvoor hebben we ‘gouden regels’ opgesteld. Die hebben we goed zichtbaar in de school opgehangen: in de hal en in alle groepen. Daarnaast werken we met mediatoren. Dat zijn leerlingen, die we vragen om andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten. Ook dat vinden we heel belangrijk.

Het continurooster. Wel zo helder.

Bij De Zilvermaan Bloemstede werken we met een continurooster. De schooltijden zijn dus voor alle leerlingen gelijk. En alle kinderen lunchen in de klas. De kinderen gaan op alle dagen van 8.30 tot 14.15 naar school. Dat betekent dus ook dat alle kinderen op hetzelfde moment gebracht en gehaald kunnen worden. Zo brengen we rust en duidelijkheid in de dag, voor onze leerlingen, voor ouders en voor ons team.

De schooldag. Een eerste indruk.

Onze schooldag begint voor de kleuters in de kring. Daar wordt gepraat, gezongen, taal-, of rekenspelletjes gedaan, of er wordt een verhaal uit de Kinderbijbel verteld. Daarna gaan ze aan de slag met het verdere dagprogramma. Dat bestaat vooral uit spelend leren en is duidelijk anders dan in de hogere groepen.

De kinderen in de hogere groepen starten in de ochtend met de basisvakken: taal, lezen en rekenen. Tijdens het middagprogramma krijgt onderzoekend en ontdekkend leren een grote plek. Kinderen gaan projectmatig aan de slag gaan met vakken als geschiedenis, natuur en aardrijkskunde. Hierdoor worden ook andere vaardigheden aangeleerd, denk aan creatief zijn, samenwerken, leren presenteren en zelf problemen leren oplossen.

Toekomstgericht onderwijs. Heel gewoon.

Bij De Zilvermaan Bloemstede vinden we het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid worden op de veranderende wereld om ons heen. Natuurlijk speelt de computer daarbij een belangrijke rol in de lessen. We gebruiken vanaf groep 1 digitale hulpmiddelen in de klas. Daarnaast stimuleren we persoonlijke interactie, laten we leerlingen veel samenwerken en sporen we kinderen aan om kritisch te denken, maar ook te werken aan hun presentatievaardigheden en het geven en ontvangen van feedback. Stuk voor stuk vaardigheden die we belangrijk vinden om onze kinderen mee te geven, in hun groei naar de toekomst toe.

Wilt u meer weten over de inhoud van de lessen? Kom langs voor een kennismaking!

Eén Zilvermaan. Twee locaties.

Basisschool De Zilvermaan heeft twee locaties in Maarssenbroek. Eén in de wijk Bloemstede en één in de wijk Fazantenkamp. Beide locaties zijn zelfstandig, hebben hun eigen unieke kenmerken en hun eigen manier van werken. Wel delen wij een aantal uitgangspunten: samen leren, samen spelen, respect hebben voor elkaar, rust en aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. Evenals Bloemstede heeft Fazantenkamp een kleinschalig karakter, is er oog voor ieder kind en is ouderbetrokkenheid belangrijk.